17 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu ở đâu? mới nhất

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong nộp thuế là gì?

c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

Nội dung liên quan

  • Thời hạn đăng ký thuế lần đầu trong thời gian bao lâu?
  • Soạn bài Ôn tập về làm văn
  • Em hãy tả hình dáng và tính tình thầy/cô giáo đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.
  • Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?
  • Vai trò của Chiến lược kinh doanh/ quản trị theo chiến lược? (Vì sao là xu hướng?)
  • Soạn bài: Sau Phút chia ly – Trích Chinh phụ ngâm
  • Các quan điểm phát triển trong văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ ix?
READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra nhà nước là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]