17 Kế toán thống kê về thuế là gì? mới nhất

Kế toán thống kê về thuế:

1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện hạch toán kế toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế phải thu, đã thu, miễn, giảm, xóa nợ, không thu thuế, hoàn trả theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan quản lý thuế thực hiện thống kê số tiền thuế được ưu đãi, miễn, giảm và các thông tin thống kê khác về thuế, người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thống kê và pháp luật về thuế.

3. Hằng năm, cơ quan quản lý thuế nộp báo cáo kế toán, thống kê về thuế cho cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công khai thông tin theo quy định của pháp luật.

READ:  Những Nguyên Nhân Phát Triển Đặc Biệt Nền Kinh Tế Mỹ

Nội dung liên quan

  • Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà
  • Cuộc đời và sự nghiệp tác giả nữ sĩ Hồ Xuân Hương
  • vì sao phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam
  • Từ ghép là gì? Từ láy là gì?
  • Đường cơ sở dùng để làm gì?
  • Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá?
  • Ông Nội Và Cháu Đích Tôn
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]