17 Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thông tin báo chí trong nộp thuế là gì? mới nhất

1. Cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế, phản ánh và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

2. Cơ quan thông tin, báo chí phối hợp với các cơ quan quản lý thuế trong việc đăng tải, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Nội dung liên quan

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu?
  • Dùng loại tiền nào khai thuế?
  • Đọc hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu
  • Cho biết hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
  • Cuộc đời sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao
  • Bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xã hội; giữa một người và mọi người
  • Soạn bài: Từ hán Việt
READ:  Làm sao sạc nhiều điện thoại cùng lúc?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]