17 Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong nộp thuế là gì? mới nhất

1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý thuế lập dự toán và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác có thẩm quyền trong việc quản lý, thực hiện pháp luật về thuế;

c) Xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.

READ:  Nguyên tắc quản lý thuế như thế nào?

Nội dung liên quan

  • Trình bày những nét chính về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lê sơ?
  • Soạn bài Ôn tập về dấu câu
  • Phần 17 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương từ câu 321 đến 350
  • Từ Đạo Hạnh hay là sự tích Thánh Láng
  • Soạn bài Đốt-xtoi-ep-ki – (Xvai–gơ)
  • Truyện Lục Vân Tiên toàn tập
  • Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]