17 Thế nào là văn hoá quốc gia và nhánh văn hoá? mới nhất

Hỏi đáp Marketing căn bản: Thế nào là văn hoá quốc gia và nhánh văn hoá? Cho thí dụ minh hoạ sự ảnh hưởng của văn hoá quốc gia và và nhánh văn hoá tới việc mua sắm của cá nhân.

Văn hoá quốc gia là những đặc điểm chung trong một quốc gia về phong tục tập quán và quan điểm giá trị. Nhánh văn hoá thể hiện những điểm chung của một nhóm người trong một quốc gia về tập quán và quan điểm giá trị. Văn hoá quốc gia và nhánh văn hoá đều thể hiện những cách hành động và cách suy nghĩ phổ biến trong một cộng đồng.

Thí dụ, trong văn hoá Việt Nam, sự có con được coi là quan trọng hơn so với văn hóa Âu – Mỹ. Sự thờ phụng tổ tiên, đạo hiếu, sự không chấp nhận những hình ảnh hở hang trước công chúng là những điểm khác biệt giữa văn hoá nước ta và văn hoá Âu – Mỹ. Tuy vậy, văn hoá nước ta không phải là đồng nhất mà nó gồm nhiều nhánh văn hoá nhỏ. Thí dụ, so với người miền Nam, người miền Bắc thường được coi là bảo thủ hơn, ít chịu mạo hiểm, ra quyết định chậm hơn và lo xa hơn người miền Nam.

READ:  Hãy cho một số thí dụ về sản phẩm hay dịch vụ?

Nội dung liên quan

  • Thế nào là thị trường ngách?
  • Cho thí dụ về các cách phân khúc thị trường?
  • Hãy cho một số thí dụ về sản phẩm hay dịch vụ?
  • Phân khúc là gì?
  • hành vi mua lặp lại không thay đổi về yêu cầu có gì khác với quá trình quyết định mua với kiểu hành vi mua cho nhiệm vụ mới?
  • Trình bày những điểm khác biệt trong hành vi mua của khách hàng công nghiệp so với hành vi mua của người tiêu dùng
  • Bạn kỳ vọng vai trò nào ở người chồng người vợ?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]