17 Theo bạn vũ trang có phải là một yếu tố hình thành nên văn hóa không? Vì sao? mới nhất

Văn hóa vũ trang thể hiện qua lòng yêu nước nồng nàn ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình làng nước, lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đầu óc thực tế, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, tế nhị trong ứng xử, giản dị trong lối sống.

Cấu trúc của một hệ thống văn hóa gồm 4 thành tố cơ bản ( tiểu hệ):

 1. Văn hóa nhận thức
 2. Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng
 3. Văn hóa ừng xử với môi trường tự nhiên
 4. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

Cấu trúc của văn hóa gồm 3 bộ phận:

 1. Văn hóa sản xuất
 2. Văn hóa vũ trang
 3. Văn hóa sinh hoạt

Trong đó văn hóa vũ trang là một yếu tố cấu thành nên văn hóa, vì:

 • Phương thức tiến hành chiến tranh giánh thắng lợi trước kẻ thù cũng là một sự sáng tạo, nghĩa là một giá trị, là văn hóa
 • Trình độ sử dụng vũ khí cũng là sáng tạo của văn hóa
 • Trình độ sản xuất vũ khí cũng là văn hóa đó là điều không phải bàn cãi.
READ:  Trình bày đặc điểm của Phật giáo Việt Nam và vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt xưa và nay?

Trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, chống giặc ngoại xâm, bản sắc dân tộc của văn hó vũ trang Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trở thành những nét đặc sắc của cộng đồng dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Văn hóa vũ trang thể hiện qua lòng yêu nước nồng nàn ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình làng nước, lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đầu óc thực tế, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, tế nhị trong ứng xử, giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hóa, đặc biệt là văn hóa vũ trang là cái cốt lõi, đặc trưng riêng của phương thức tiến hành chiến tranh thắng lợi trước kẻ thù chung của một cộng đồng văn hóa trong lịch sử tồn tại và phát triển. Bản sắc văn hóa vũ trang ngoài việc giữ nước nó còn thể hiện trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống ý thức của một cộng đống bao gồm: cội nguồn, cách tư duy, cách sống, dựng nước, giữ nước, sáng tạo.

READ:  Gói thầu là gì? Tại sao một dự án lại được phân chia thành các gói thầu khác nhau?

Nội dung liên quan

 • Phân tích thái độ ứng xử văn hóa của người Việt với môi trường xã hội thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất
 • Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa thuyết Âm dương Ngũ hành với sự hình thành các triết lý sống của con người
 • Ứng xử của người Việt với Phật giáo và vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần xưa và nay
 • Đặc trưng của văn hóa làng và tác động của nó đến sự hình thành lối sống và cách tư duy, ứng xử của người Việt truyền thống
 • Trình bày mối quan hệ giữa văn hóa làng với sự hình thành ý thức quốc gia dân tộc của người
 • Khái niệm đạo đức Nho giáo của Việt Nam khác gì so với ở Trung Hoa?
 • Trình bày suy nghĩ về thành ngữ xấu đều hơn tốt lỏi
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]