19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 53: Ôn tập học kỳ (tiết 4) – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức : Ôn tập kiến thức cơ bản về tập hợp,quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, tính chất của phép cộng các số nguyên, tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, số nguyên tố, hợp số

 2.Thái độ : Rèn luyện kĩ năng so sánh các số nguyên, kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, kĩ năng một số hoặc một tổng có chia hết cho 2, chọ, cho 3, cho 9 không, kĩ năng tìm ƯCLN, BCNN.

 3.Thái độ : Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên :Phấn màu, và cho học sinh câu hỏi ôn tập.

Bảng phụ

Bài tập 1 : Tìm x biết

a) 123 – 5 . (x + 4) = 38

b) (6x – 72) – 84 = 5628

c) 219 – 7.(x + 1) = 100

Bài tập 2 : Thực hiện phép tính

a) 204 – 84 : 12

b) 15 . 23 + 4 . 32 – 5.7

c) 56 : 53 + 23 . 22

Bài tập 3 : Không tính tổng xét xem tổng A = 270 + 3105 + 150 :

 a) Có chia hết cho 2 không? Vì sao ?

 b) Có chia hết cho 3 không? Vì sao ?

c) Có chia hết cho 5 không? Vì sao ?

 d) Có chia hết cho 9 không? Vì sao ?

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
36Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 53: Ôn tập học kỳ (tiết 4) – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 18	 Ngày soạn : 08/12/2008
Tiết : 53’’	 Ngày dạy : 10/12/2008
ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 4)
I – MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức : Ôn tập kiến thức cơ bản về tập hợp,quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, tính chất của phép cộng các số nguyên, tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, số nguyên tố, hợp số
 2.Thái độ : Rèn luyện kĩ năng so sánh các số nguyên, kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, kĩ năng một số hoặc một tổng có chia hết cho 2, chọ, cho 3, cho 9 không, kĩ năng tìm ƯCLN, BCNN.
 3.Thái độ : Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức cho học sinh.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên :Phấn màu, và cho học sinh câu hỏi ôn tập.
Bảng phụ 
Bài tập 1 : Tìm x biết 
a) 123 – 5 . (x + 4) = 38	
b) (6x – 72) – 84 = 5628 
c) 219 – 7.(x + 1) = 100
Bài tập 2 : Thực hiện phép tính 
a) 204 – 84 : 12
b) 15 . 23 + 4 . 32 – 5.7
c) 56 : 53 + 23 . 22 
Bài tập 3 : Không tính tổng xét xem tổng A = 270 + 3105 + 150 :
	a) Có chia hết cho 2 không? Vì sao ?
	b) Có chia hết cho 3 không? Vì sao ?
c) Có chia hết cho 5 không? Vì sao ?
 d) Có chia hết cho 9 không? Vì sao ?
Học sinh : Chuẩn bị câu hỏi ôn tập vào vở.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Ôn tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1.1 : Bài tập 1 
* Gv cho HS làm bài tập 1 trên bảng phụ .
- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện 
- HS làm bài tập 1 trên bảng phụ. 3 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS làm một câu.
a) 5 . (x + 4) = 123 – 38 
 x + 4 = 85 : 5 
 x = 17 – 4 
 x = 13 
b) 6x – 72 = 5628 + 84 
 6x = 5712 + 72 
 x = 5784 : 6 
 x = 964 
c) 7.(x + 1) = 219 – 100 
 x + 1 = 119 : 7 
 x = 17 – 1 
 x = 16 
Bài tập 1 (Bảng phụ): Tìm x biết 
a) 123 – 5 . (x + 4) = 38	
 5 . (x + 4) = 123 – 38 
 x + 4 = 85 : 5 
 x = 17 – 4 
 x = 13 
b) (6x – 72) – 84 = 5628 
 6x – 72 = 5628 + 84 
 6x = 5712 + 72 
 x = 5784 : 6 
 x = 964 
c) 219 – 7.(x + 1) = 100
 7.(x + 1) = 219 – 100 
 x + 1 = 119 : 7 
 x = 17 – 1 
 x = 16 
HOẠT ĐỘNG 1.2 : Bài tập 2 
* Gv cho HS làm bài tập 2 trên bảng phụ .
(?)Câu a) em thực hiện tính như thế nào?
(?)Câu b) em thực hiện tính như thế nào?
(?)Câu c) em thực hiện tính như thế nào?
- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện
- HS làm bài tập 1 trên bảng phụ. 
- Thực hiện phép chia trước, phép trừ sau 
a) 204 – 84 : 12
 =204 – 7 = 197
- Thực hiện phép nâng lên luỹ thừa phép nhân phép cộng(trừ) 
b) 15 . 23 + 4 . 32 – 5.7
 =15 . 8 + 4 . 9 – 35 
 = 120 + 36 – 35 = 121
- Thực hiện phép nâng lên luỹ thừa phép nhân( chia) phép cộng
c) 56 : 53 + 23 . 22 
 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157 
Bài tập 2 (Bảng phụ )Thực hiện phép tính 
a) 204 – 84 : 12
 =204 – 7 
 = 197
b) 15 . 23 + 4 . 32 – 5.7
 =15 . 8 + 4 . 9 – 35 
 = 120 + 36 – 35
 = 121
c) 56 : 53 + 23 . 22 
 = 53 + 25 
 = 125 + 32 
 = 157 
HOẠT ĐỘNG 1.3 : Bài tập 3 
(?) Phát biểu 2 tính chất chia hết của một tổng ?
(?) Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 5, cho 9 ?
HS phát biểu 2 tính chất chia hết của một tổng 
-HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 5, cho 9 ?
Bài tập 3 (Bảng phụ): 
 Không tính tổng xét xem tổng 
A = 270 + 3105 + 150 :
a) A 2 vì 2702 ; 31052 và 1502
b) A 3 vì 2703 ; 31053 và 1503
c) A 5 vì 2705 ; 31055 và 1505
d) A 9 vì 2709 ; 31059 và 1509
Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà 
Ôn tập theo đề cương 
BTVN : Làm các bài tập trong đề cương ôn tập 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 53”.doc