19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp theo) – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Thông qua tiết luyện tập học sinh được củng cố và khắc sâu các kiến thức về phép cộng, trừ,

nhân, chia số thập phân.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng linh hoạt kết quả đã có và tính chất của phép tính để tìm được kết quả

mà không cần tính toán. Học sinh biết định hướng và giải đúng các bài tập phối hợp các phép tính về phân

số và số thập phân.

 3. Thái độ : Qua giờ luyện tập nhằm rèn cho học sinh về quan sát, nhận xét đặc điểm các phép tính về số

thập phân và phân số.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ

GV cho HS làm bài tập trên bảng phụ

* GV cho HS làm bài 111/SGK

Tìm số nghịch đảo của các số sau :

 – HS làm bài tập trên bảng phụ

– HS làm bài 111/SGK Bài tập (Bảng phụ)

Khoanh tròn vào kết quả đúng

Số nghịch đảo của -3 là :

Bài 111(SGK – 49)

-Số nghịch đảo của

– Số nghịch đảo của

– Số nghịch đảo của

-Số nghịch đảo của 0,31=

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
32Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiếp theo) – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 30	 Ngaøy soaïn : 12/04/2008
Tieát : 92	 Ngaøy daïy : 14/04/2008
 LUYEÄN TAÄP CAÙC PHEÙP TÍNH 
VEÀ PHAÂN SOÁ VAØ SOÁ THAÄP PHAÂN (tt)
I – MUÏC TIEÂU 
 1. Kieán thöùc : Thoâng qua tieát luyeän taäp hoïc sinh ñöôïc cuûng coá vaø khaéc saâu caùc kieán thöùc veà pheùp coäng, tröø, 
nhaân, chia soá thaäp phaân.
 2. Kó naêng : Coù kó naêng vaän duïng linh hoaït keát quaû ñaõ coù vaø tính chaát cuûa pheùp tính ñeå tìm ñöôïc keát quaû 
maø khoâng caàn tính toaùn. Hoïc sinh bieát ñònh höôùng vaø giaûi ñuùng caùc baøi taäp phoái hôïp caùc pheùp tính veà phaân 
soá vaø soá thaäp phaân.
 3. Thaùi ñoä : Qua giôø luyeän taäp nhaèm reøn cho hoïc sinh veà quan saùt, nhaän xeùt ñaëc ñieåm caùc pheùp tính veà soá 
thaäp phaân vaø phaân soá.
II – CHUAÅN BÒ 
Giaùo vieân : Baûng phuï.
Hoïc sinh : Baûng nhoùm.
III – TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
NOÄI DUNG GHI BAÛNG
HOAÏT ÑOÄNG 1 : KIEÅM TRA KIEÁN THÖÙC CUÕ 
GV cho HS laøm baøi taäp treân baûng phuï 
* GV cho HS laøm baøi 111/SGK 
Tìm soá nghòch ñaûo cuûa caùc soá sau :
- HS laøm baøi taäp treân baûng phuï
- HS laøm baøi 111/SGK
Baøi taäp (Baûng phuï) 
Khoanh troøn vaøo keát quaû ñuùng 
Soá nghòch ñaûo cuûa -3 laø : 
Baøi 111(SGK – 49)
-Soá nghòch ñaûo cuûa 
- Soá nghòch ñaûo cuûa 
- Soá nghòch ñaûo cuûa 
-Soá nghòch ñaûo cuûa 0,31=
HOAÏT ÑOÄNG 2 : LUYEÄN TAÄP 
* GV cho HS laø baøi 112/SGK/tr49 treân baûng phuï theo nhoùm 
-Caùc nhoùm quan saùt, nhaän xeùt vaø vaän duïng linh hoaït tính chaát cuûa caùc pheùp tính ñeå ghi keát quaû vaøo oâ troáng 
- Giaûi thích mieäng töøng caâu, moãi nhoùm cöû 1 HS trình baøy.
* GV cho HS laøm baøi 113/SGK treân baûng phuï 
- Laøm töông töï nhö baøi 112/SGK 
* Gv cho HS laøm baøi 114/SGK
Tính 
(?)Em coù nhaän xeùt gì veà baøi toaùn treân ?
-Goïi 1 HS leân baûng thöïc hieän 
* Gv cho HS laøm baøi 119/SBT/tr23
Tính moät caùch hôïp lí 
-Em haõy nhaän daïng baøi toaùn treân 
(?) Em haõy aùp duïng tính chaát cô baûn cuûa phaân soá vaø caùc tính chaát cuûa pheùp tính ñeå tính hôïp lí toång treân?
- HS laø baøi 112/SGK/tr49 treân baûng phuï theo nhoùm 
-Moãi nhoùm cöû 1 HS trình baøy mieäng .
- HS laøm baøi 113/SGK treân baûng phuï 
- HS laøm baøi 114/SGK
-HS nhaän xeùt 
1 HS leânbaûng thöïc hieän 
- HS laøm baøi 119/SBT/tr23
Ñaây laø baøi toaùn tính toång daõy soá vieát theo quy luaät : Coù töû soá gioáng nhau laø 3 , coù maãu laø tích hai soá leû lieân tieáp.
Baøi 112(SGK – tr49)
(36,05 + 2678,2) + 126 
= 36,05 + (2678,2 + 126)
= 36,05 + 2804,2 ( theo a)
= 2840,25 ( theo c) 
(126 + 36,05) + 13,214
= 126 + (36,05 + 13,214)
= 126 + 49,264 ( theo b) 
= 175,264 ( theo d)
(678,27 + 14,02) + 2819,1
= (678,27 + 2819,1) + 14,02
= 3497,37 + 14,02 ( theo e) 
= 3511,39 ( theo g) 
3497,37 – 678,27 = 2819,1(theo e)
Baøi 113(SGK – tr50)
a) 39,47 = 1833
b) 15,6 . 7,02 = 109,512
c) 1833 . 3,1 = 5682,3
d) 109,512 . 5,2 = 569,4624
(3,1 . 47).39 = 3,1 . (47.39)
 = 3,1 . 1833 (theoa)
 = 5682,3 (theo c)
(15,6.5,2).7,02 = (15,6. 7,02) . 5,2 
 = 109,512 . 5,2 (theob) 
 = 569,4624 (theo d) 
5682,3 : (3,1.47) = (5682,3:3,1):47
 = 1833 : 47(theo c) 
 = 39 ( theo a) 
Baøi 114(SGK – tr50)
Baøi 119(SGK – tr23)
HOAÏT ÑOÄNG 3 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
OÂn laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc töø daàu chöông III
OÂn taäp ñeå kieåm tra 1 tieát 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 92.doc