23 Bài giảng Giáo dục giới tính trong nhà trường THPT (Mới) mới nhất

Các bạn gái thường bắt đầu dậy thì ở độ tuổi từ 9 đến 14 và ở các bạn nam dậy thì muộn hơn ở độ tuổi từ 12 đến 15. Nhìn chung nữ dậy thì sớm hơn nam khoảng 2 – 3 tuổi. Các bạn trẻ có người sẽ dậy thì sớm hơn và cũng có người dậy thì muộn hơn một vài năm. Vào tuổi này, ở bạn trai và bạn gái bắt đầu có sự trưởng thành của hóc môn sinh dục cũng như hệ cơ quan sinh dục và bắt đầu có khả năng thụ thai nếu có quan hệ tình dục.

ppt
24 trang
Người đăng
haivyp42
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
352Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Bài giảng Giáo dục giới tính trong nhà trường THPT (Mới)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẠM VĂN LỢI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THAN UYÊNChào mừng quý thầy cô và các em đến tham gia chương trình ngoại khóaTuổi dậy thì là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn trẻ thơ sang giai đoạn trưởng thành, là thời kỳ quá độ khi không còn là trẻ con nhưng vẫn chưa hẳn là người lớn. Đây là thời kỳ mà bất cứ một thiếu niên nào cũng phải trải qua những biến đổi quan trọng về cơ thể cũng như về tâm lý.  Tuổi dậy thì là gì?Dưới góc độ sinh học, tuổi dậy thì là thời kỳ trưởng thành sinh dục, nghĩa là bắt đầu có khả năng sinh con. Ở bạn gái được thể hiện ở sự có kinh nguyệt lần đầu và ở bạn trai là sự phóng tinh lần đầu (mộng tinh )Các bạn gái thường bắt đầu dậy thì ở độ tuổi từ 9 đến 14 và ở các bạn nam dậy thì muộn hơn ở độ tuổi từ 12 đến 15. Nhìn chung nữ dậy thì sớm hơn nam khoảng 2 – 3 tuổi. Các bạn trẻ có người sẽ dậy thì sớm hơn và cũng có người dậy thì muộn hơn một vài năm. Vào tuổi này, ở bạn trai và bạn gái bắt đầu có sự trưởng thành của hóc môn sinh dục cũng như hệ cơ quan sinh dục và bắt đầu có khả năng thụ thai nếu có quan hệ tình dục.Khi nói đến tuổi dậy thì bạn trẻ cần quan tâm đến sự thay đổi về tâm sinh lý. Với những thay đổi này, cần có hiểu biết đầy đủ để tránh những sai lầm không đáng có làm ảnh hưởng đến việc phát triển về tinh thần, thể chất và bệnh tật có thể xảy đến DÊu hiÖu thay ®æi vÒ sinh lÝ Giai ®o¹n dËy th× ë con g¸i ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù xuÊt hiÖn kinh nguyÖt lÇn ®Çu, th«ng th­êng ë ®é tuæi 13-16, chØ mét sè Ýt trÎ em g¸i cã kinh muén( 17-19 tuæi) . . Ph¸t triÓn vó vµ quÇng vó. . Mäc l«ng sinh dôc, l«ng n¸ch . H«ng në ra . TÇm vãc t¨ng nhanh chãng.  . ThÊy kinh lÇn ®Çu . C¸c tuyÕn b· ë da ph¸t triÓn m¹nh xuÊt hiÖn môn trøng c¸.  . Tö cung vµ ©m ®¹o ph¸t triÓn to ra. * C«ng t¸c vÖ sinh phô khoaRöa hµng ngµy tõ 1 – 2 lÇn b»ng n­íc ®un s«i ®Ó nguéi, vÖ sinh bªn ngoµi, nªn dïng dung dÞch vÖ sinh, cã thÓ dïng c¸c lo¹i n­íc l¸ ®un s«I ®Ó nguéi nh­ l¸ trÇu hoÆc l¸ chÌ xanh.Nh÷ng ngµy ®Õn chu k× kinh nguyÖt th× cÇn vÖ sinh h¬n n÷a. Dïng b¨ng vÖ sinh ph¶i cã ý thøc, bá vµo tói nilon vøt vµo thïng gi¸c.- Th«ng th­êng dÞch ©m ®¹o cã mµu tr¾ng trong, nÕu ph¸t hiÖn cã mµu vµng hoÆc xanh lµ viªm nhiÔm nªn ®i kh¸m vµ ®iÒu trÞ2. Nh÷ng thay ®æi vÒ t©m lý ë tuæi VTN Tïy theo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thêi kú VTN mµ cã nh÷ng biÕn ®æi t©m lý kh¸c nhau. -TiÕp tôc quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn h×nh d¸ng c¬ thÓ.-Tá ra ®éc lËp h¬n, thÝch tù m×nh quyÕt ®Þnh, cã xu h­íng t¸ch ra khái sù kiÓm so¸t cña gia ®×nh.-ChÞu nhiÒu ¶nh h­ëng tõ b¹n bÌ ®ång trang løa.-Quan t©m ®Õn b¹n kh¸c giíi, dÔ ngé nhËn b¹n kh¸c giíi lµ ng­êi yªu.- ThÝch gÇn gòi b¹n kh¸c giíi vµ cã c¶m gi¸c rung ®éng khi cã sù va ch¹m c¬ thÓ víi ng­êi kh¸c giíi.Khi cã c¶m t×nh víi b¹n kh¸c giíi nªn lµm thÕ nµo? Cã nªn cã t×nh yªu khi ®ang ®i häc kh«ng?X¸c ®Þnh vÊn ®Ò t×nh c¶m Nam n÷ lµ mét vÊn ®Ò tù nhiªn, nh­ng nªn x¸c ®Þnh râ vai trß cña vÊn ®Ò t×nh c¶m trong cuéc sèng, ®Æt môc tiªu häc tËp lªn hµng ®Çu.CÇn ph¶i biÕt k×m nÐn c¶m xóc, gióp c¸c b¹n nam häc tèt h¬n.=> Cã thÓ cã b¹n trai nh­ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu hiÖn t¹i lµ häc tËp.* C¸ch phßng tr¸nh cã thai vµ c¸ch xö lÝ nÕu lì cã thai:Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh viÖc cã thai?Dïng bao cao su hoÆc uèng thuèc tr¸nh thai.NÕu lì cã thai th× lµm thÕ nµo?T×m ®Õn mét ng­êi lín tuæi ®¸ng tin cËy vµ tr×nh bµy mét c¸ch ch©n thµnh, tïy theo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh ng­êi ®ã sÏ cho b¹n lêi khuyªn, kh«ng nªn ®Ó lo l¾ng mét m×nh.=> Tèt nhÊt lµ kh«ng nªn quan hÖ t×nh dôc sím ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro sau nµy.* HËu qu¶ cña viÖc quan hÖ t×nh dôc sím:- C¬ thÓ ph¸t triÓn ch­a hoµn thiÖn nªn ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sù hoµn thiÖn c¬ thÓ.- NÕu cã thai ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t©m lÝ vµ t­¬ng lai:+ T©m lÝ lo l¾ng, sî h·i, xÊu hæ+ NÕu n¹o ph¸ kh«ng an toµn sÏ dÔ v« sinh+ NÕu bá häc ®Ó sinh con, con c¸i kh«ng kháe m¹nh, b¶n th©n chÞu nhiÒu thiÖt thßi111 Những quan tâm của xã hội đến tuổi vị thành niên:1.Quan hệ tình dục sớmCuộc tình sét đánh16 tuổi cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, hồn nhiên trong trắng, thay vì việc cùng các bạn ngày ngày cắp sách đến trường thì HTM, SN 1994, trú tại khu 6, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội, lại vò võ nuôi con một mình.Gương mặt non nớt, thân hình bé nhỏ và tiều tụy, HTM gạt nước mắt ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe "chuyện tình" thấm đẫm nước mắt của mình. Mùng 5 Tết năm 2009, M khi đó mới 15 tuổi, đang học lớp 9, trong một lần đi chơi đã gặp B (người cùng xã) và nảy sinh tình cảm.Không lâu sau đó, "người yêu" nhập ngũ, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau: "Sau khi nhập ngũ, anh ấy thường xuyên gọi điện bày tỏ tình cảm. Những lời ngọt ngào của B khiến em xao lòng. Tháng nào B cũng về, có khi chỉ 2 tuần B cũng đã về rồi. Nghĩ cũng thương anh ấy" - nhắc đến "người yêu" của mình, M lại rưng rưng nước mắt.Bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng, cô bé đã không đủ tỉnh táo cưỡng lại sự cám dỗ từ những lời đường mật của "người yêu", cho đến khi nếm trái đắng, tỉnh ra thì đã muộn. M nhớ lại, khoảng tháng 9-2009, trong một lần về quê "nghỉ phép", B đã rủ em bỏ học đi tới quán karaoke. "Chính nơi đấy em đã đánh mất sự trong trắng của mình..." - M tâm sự trong nước mắt.Nhận thấy con gái có những biểu hiện tình cảm với B nên gia đình M nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ, nhưng càng cấm, tình yêu vụng trộm giữa "đôi trẻ" càng trở nên mặn nồng hơn. "Lúc biết quan hệ của hai đứa, gia đình cũng đã ngăn cản. Chúng tôi nói với cậu B là em nó còn nhỏ, để cho nó học hành, sau này khi nó đủ 18 tuổi thì tính sau, nhưng không ngăn cản được hai đứa" - gia đình M cho biết. Cực chẳng đã, gia đình buộc phải "tách" đôi trẻ bằng việc đưa  M lên Hà Giang ở nhờ nhà người thân để học nhưng thất bại. M đỗ vào lớp 10 nhưng chỉ một thời gian sau bỏ học. Theo gia đình M cho biết, thời gian này B liên tục gửi tin nhắn với nội dung yêu cầu M quay về nhà, dụ dỗ không được B quay sang dọa nạt "nếu không về, bố mày lấy vợ". Nhận được lời "đe dọa" M đã bất chấp mọi việc, bắt xe về nhà với "người yêu", từ đây M bỏ học.Tuy nhiên sự tình lại trắc trở chông gai, chứ không như  suy nghĩ giản đơn của thiếu nữ trẻ người non dạ, đang lúc "say tình". M (cùng gia đình) đã không biết rằng, thực tế thời gian này, "người yêu" của mình đang "bắt cá hai tay", một mặt thề non hẹn biển với M; mặt khác B cũng "yêu" một cô gái khác cùng làng và có kế hoạch xây tổ ấm với cô gái này. Nữ sinh lớp 10 mang bầu hồn nhiên chờ ngày sinhNhững ngày qua, người dân thôn Mỹ Đông, thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) không ngớt bàn tán về chuyện em Phương có bầu khi đang học lớp 10. Còn ông hàng xóm tên Giao, ngoài 70 tuổi, cách nhà Phương chừng 20m, người được cho là tác giả của cái thai trên thì suốt ngày ở nhà, đóng cửa.“Ổng Giao nhìn còn phong độ lắm. Bữa nay ổng không dám ra khỏi nhà. Thi thoảng tui có nghe gia đình ổng to tiếng nhưng chủ yếu là bà vợ la mắng ổng quá trời. Xét cho cùng giờ chỉ tội con bé, nhà thì nghèo, giờ lại phải nghỉ học”, bà hàng xóm tên Yến kể.Chiều 22/3, trao đổi với PV, Phương cho biết em đã nghỉ học và không tiếp xúc với bạn bè nhưng hàng ngày vẫn đi chơi ở nhà bà con trong xóm. Phương cũng khẳng định mình không có bạn trai, từ trước đến nay chỉ “làm chuyện người lớn” với ông Giao.Đang làm phụ hồ ở Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Thanh, 44 tuổi, mẹ của Phương không cầm được nước mắt khi nhắc đến chuyện của con: “Cách đây hơn một tháng, tôi nghe điện thoại của bà chị dâu trong quê nói con bé nó có bầu. Tôi bắt chuyến xe về quê mà tâm trạng rối bời, day dứt vì việc để cháu có bầu cũng một phần lỗi của mình vì mải đi làm ăn mà không chăm sóc, quán xuyến được con”.- Quan hÖ trong nh÷ng ngµy nµo th× sÏ kh«ng cã thai?Tr¶ lêi: TÊt c¶ c¸c ngµy ®Òu cã thÓ cã thai (trõ nh÷ng ngµy ®ang cã kinh th× tØ lÖ thô thai thÊp h¬n)3. Nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý Thùc tr¹ng hiÖn nay: nhiÒu n÷ sinh kh«ng tù chñ khi yªu hoÆc quan niÖm vÒ t×nh yªu rÊt thùc dông, yªu v× lîi Ých kinh tÕ => ¶nh h­ëng xÊu ®Õn b¶n th©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng.C¸ch phßng tr¸nh ®Ó gi÷ m×nh:+ Kh«ng nªn ®i ch¬i mét m×nh cïng b¹n trai ë nh÷ng n¬i v¾ng vÎ, tèi t¨m, kh«ng uèng c¸c chÊt kÝch thÝch.+ Kh«ng nªn cã nh÷ng biÓu hiÖn ph« tr­¬ng, kÝch thÝch, chó ý khi ®i t¾m+ NÕu bÞ c­ìng hiÕp: các nữ sinh phải giữ mình bình tĩnh, tinh thần ổn định, tự tin và kiên cường. Sau đó, bằng mọi cách trì hoãn thời gian, tìm cơ hội hung thủ không phòng chống để tấn công vào những bộ phận quan trọng như mắt, thái dương, bộ phận sinh dục. Sử dụng những đồ vật có khả năng tấn công, cùng việc dùng cùi tay đầu gối hay gót chân để tấn công. Ngoài ra còn phải ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng của tên hung thủ để hỗ trợ các cơ quan an ninh giải quyết các trường hợp này. Kết luận: Điều cần nhất hiện nay là các bạn phải hướng tới việc học tập để có một tương lai tốt, không nên quá sa đà vào chuyện yêu đương hoặc những tệ nạn xã hội.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_gioi_tinh_trong_nha_truong_thpt_moi.ppt