Có ý kiến cho rằng: “Tha thứ là món quà ta dành cho người khác nhưng tha thứ chính là món quà ta dành cho chính mình”. Từ nhận định trên em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa sự tha thứ