Giải Toán lớp 2 bài Bảng trừ

Giải Toán lớp 2 bài Bảng trừ

Bài 1. Tính nhẩm:

11 – 2 =                        12 – 3 =                       13 – 4 = 

11 – 3 =                        12 – 4 =                       13 – 5 = 

11 – 4 =                        12 – 5 =                       13 – 6 = 

11 – 5 =                        12 – 6 =                       13 – 7 = 

11 – 6 =                        12 – 7 =                       13 – 8 = 

11 – 7 =                        12 – 8 =                       13 – 9 = 

11 – 8 =                        12 – 9 = 

11 – 9 =                       

Bài giải

11 – 2 = 9                       12 – 3 = 9                      13 – 4 = 9

11 – 3 = 8                       12 – 4 = 8                      13 – 5 = 8

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

11 – 4 = 7                       12 – 5 = 7                      13 – 6 = 7

11 – 5 = 6                       12 – 6 = 6                      13 – 7 = 6

11 – 6 = 5                       12 – 7 = 5                      13 – 8 = 5

11 – 7 = 4                       12 – 8 = 4                      13 – 9 = 4

11 – 8 = 3                       12 – 9 = 3

11 – 9 = 2                      

Bài 2. Tính:

5 + 6 – 8 =                         9 + 8 – 9 =                          3 + 9 – 6 =

8 + 4 – 5 =                         6 + 9 – 8 =                          7 + 7 – 9 = 

Bài giải

5 + 6 – 8 = 3                     9 + 8 – 9 = 8                       3 + 9 – 6 = 6

8 + 4 – 5 = 7                     6 + 9 – 8 = 7                       7 + 7 – 9 = 5

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài 13 trừ đi một số: 13 – 5
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 11 trừ đi một số: 11 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 8
  • Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 3
  • Giải Toán lớp 2 bài Bảng cộng

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2