Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Bài 1. Tính nhẩm:

18 – 9 =                  16 – 8 =                   14 – 7 =                17 – 9 = 

17 – 8 =                  15 – 7 =                   13 – 6 =                12 – 8 =

16 – 7 =                  14 – 6 =                   12 – 5 =                16 – 6 =

15 – 6 =                  13 – 5 =                   11 – 4 =                14 – 5 =

12 – 3 =                  12 – 4 =                   10 – 3 =                11 – 3 =

Bài giải

18 – 9 = 9                     16 – 8 = 8                  14 – 7 = 7               

17 – 8 = 9                     15 – 7 = 8                  13 – 6 = 7               

16 – 7 = 9                     14 – 6 = 8                  12 – 5 = 7               

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về giải toán

15 – 6 = 9                     13 – 5 = 8                  11 – 4 = 7               

12 – 3 = 9                     12 – 4 = 8                  10 – 3 = 7               

 

17 – 9 = 8

12 – 8 = 4

16 – 6 = 10

14 – 5 = 9

11 – 3 = 8

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 8;               57 – 9;                 63 – 5;

b) 72 – 34;             81 – 45;                94 – 36.

Bài giải

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Bài 3. Tìm x:

a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x – 15 = 15.

Bài giải

a) x + 7 = 21;                                            b) 8 + x = 42;                  

    x       = 21 – 7                                                   x = 42 – 8  

    x       = 14                                                        x = 34   

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 166 SGK Toán lớp 2

 c) x – 15 = 15.

    x        = 15 + 15

    x       = 30

Bài 4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

Số kg thùng bé có là

 

45 – 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 70 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 70 SGK Toán lớp 2

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm                          C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm                          D. Khoảng 10cm.

Bài giải

Khoanh vào C.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài 6 cộng với một số: 6 + 5
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 13 trừ đi một số: 13 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 7 cộng với một số: 7 + 5