Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài 1. Tính nhẩm:

12 – 7 =               11 – 8 =                 14 – 9 =              16 – 8 =

14 – 7 =               13 – 8 =                 15 – 9 =              17 – 8 =

16 – 7 =               15 – 8 =                 17 – 9 =              18 – 9 =

Bài giải

12 – 7 = 5              11 – 8 = 3             14 – 9 = 5             16 – 8 = 8

14 – 7 = 7              13 – 8 = 5             15 – 9 = 6             17 – 8 = 9

16 – 7 = 9              15 – 8 = 7             17 – 9 = 8             18 – 9 = 9

Bài 2. Tính:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài giải

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 74 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài 3. Tìm x:

a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                       c) x – 17 = 25

Bài giải

a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                       c) x – 17 = 25

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 49 + 25

           x = 32 – 18                          x = 20 – 2                            x = 17 + 25

           x = 14                                 x = 18                                 x = 42  

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 74 sgk toan lop 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài giải

a) giai toan lop 2 bai luyen tap trang 74 sgk toan lop 2 3 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 74 sgk toan lop 2 4 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 74 sgk toan lop 2 5 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 14 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 113
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 60
  • Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 6 cộng với một số: 6 + 5
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 90