Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

Bài 1. Tìm x:

a) 15 – x = 10;                      15 – x = 8;                       42 – x = 5

b) 32 – x = 14;                      32 – x = 18;                     x – 14 = 18

Bài giải

a)

15 – x = 10;                    15 – x = 8;                       42 – x = 5

       x = 15 – 10                     x = 15 – 8                         x = 42 – 5 

       x = 5                              x = 7                                x = 37

b)

32 – x = 14;                    32 – x = 18;                    x – 14 = 18

       x = 32 – 14                     x = 32 – 18              x        = 18 + 14

       x = 18                            x = 14                      x        = 32

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

Bài giải

giai toan lop 2 bai tim so tru 1 - Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

35 – 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8
  • Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian
  • Giải Toán lớp 2 bài 32 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị trừ
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ dạng 17-3
  • Giải Toán lớp 2 bài 53 – 15
  • Giải Toán lớp 2 bài 54 – 18
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 125