Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu

Bài 1 (trang 135 SGK Toán 3): Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng , Quân có chiều cao theo thứ tự là:

129cm, 132cm, 125cm, 135cm

Dựa vào dãy số liệu trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Dũng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?

Lời giải:

a) Hùng cao 125cm

Dũng cao 129cm

Quân cao 135cm

b) Dũng cao hơn Hùng 4cm (129 – 125 = 4)

Hà thấp hơn Quân 3cm (135 – 132 = 3)

Hà cao hơn Hùng, Dũng thấp hơn Quân

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 3): Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày : 1, 8, 15, 22, 29

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật:?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Lời giải:

a) Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng

Bài 3 (trang 135 SGK Toán 3): Số kilogam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu

Hãy viết dãy số kilogam gạo của 5 bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg

b) 60kg; 50kg; 45kg; 40kg; 35kg

Bài 4 (trang 135 SGK Toán 3): Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? số 25 là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?

Lời giải:

a) Dãy trên có tất cả 9 số. số 25 là số thứ năm trong dãy

b) Số thứ ba trong dãy là số 15, số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10 )

c) Số thứ hai (là số 10) lớn hơn số thứ nhất (số 5)


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với biểu thức
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118
  • Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172
  • Soạn văn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự
  • Giải Toán lớp 4 Biểu đồ (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 52
  • Giải Toán lớp 2 bài Ki-lô-mét

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)