Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập chung trang 18

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập chung trang 18

Bài 1 (trang 18 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 415 + 415

536 – 156

b) 234 + 432

652 – 126

c) 162 + 370

728 – 245

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập chung trang 18

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 3):

Tìm x

x × 4 = 32

x : 8 = 4

Lời giải:

a) x × 4 = 32

x = 32 : 4

x = 8

(tìm thừa số chưa biết)

b) x : 8 = 4

x = 4 x 8

x = 32

(tìm số bị chia chưa biết)

Bài 3 (trang 18 SGK Toán 3): Tính:

a) 5 x 9 +27

b) 80 : 2 – 13

Lời giải:

a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27

= 72

b) 80 : 2 – 13 = 40 – 13

= 27

Bài 4 (trang 18 SGK Toán 3): Thùng thứ nhất có 125 l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 – 125 = 35 (l)

Đáp số: 35 lít dầu

Bài 5 (trang 18 SGK Toán 3): Vẽ hình theo mẫu :

Lời giải:

Các bạn vẽ theo hình như trong SGK toán lớp 3 (trang 18)


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 125
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 181 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 105 SGK Toán lớp 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58