Tản mạn về Sài Gòn

GIỐNG AI?*

Đọc khoảng: < 1 phút GIỐNG AI…?!* (Cai Dù Gài Mủ Ngủ Mơ Ai)* GIỐNG này là giống của ông CAI DÙ muốn dù không cũng lỡ GÀI MỦ chảy, nhựa trào “công phải NGỦ” MƠ màng lọt thế hỏi do AI? *Láy

Back to top button