Học như bơi thuyền ngược nước, Không tiến sẽ phải lùi. Anh (chị) nghĩ gì về câu này